LUMI LIFE: THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ
Ngày Hiệu lực: ngày 15 tháng 6 năm 2019
Chúng tôi, Công ty cổ phần Lumi Việt Nam (“Lumi”) tôn trọng mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư. Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua các sản phẩm và dịch vụ Lumi Life, bao gồm các phần bổ trợ, thiết bị và phần mềm IoT (gọi chung là “Lumi Life”). Thông báo không áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua các dịch vụ, ứng dụng, hoặc trang web khác do Lumi hoặc các tổ chức liên kết của Lumi cung cấp.
Trong Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi mô tả các loại thông tin được thu thập thông qua Lumi Life, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin này, người chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này và các lựa chọn có sẵn cho bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin này. Chúng tôi cũng mô tả các biện pháp mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin và cho bạn biết cách liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm cách chúng tôi xử lý thông tin riêng tư.

Nhấp vào một trong các liên kết dưới đây để chuyển sang phần được liệt kê:

  1. Thông tin chúng tôi thu thập
  2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu được
  3. Chia sẻ thông tin
  4. Liên kết tới các thiết bị, ứng dụng và tính năng khác
  5. Lựa chọn của bạn
  6. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
  7. Thông tin cá nhân của trẻ em
  8. Cập nhật đối với Thông báo về quyền riêng tư này
  9. Cách liên hệ với chúng tôi
 I. Thông tin chúng tôi thu thập
    Thông qua Lumi Life, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn theo nhiều cách. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập bao gồm:
– Thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại;
– ID Lumi account;
– Tên người dùng và mật mã đối với các thiết bị, ứng dụng, tính năng hoặc dịch vụ của bên thứ ba tham gia;
– Vị trí địa lý chính xác của thiết bị của bạn nếu bạn đồng ý thu thập dữ liệu này;
– Cho những người dùng kết nối thiết bị ghi video hoặc âm thanh với Lumi Life (ví dụ:, máy quay video), nội dung của ghi hình video hoặc âm thanh đó;
– Cho người dùng kết nối trợ lý giọng nói của Lumi Milo với Lumi Life, nội dung âm thanh thu được qua Milo;
– Đối với các thiết bị được kết nối với Lumi Life, thông tin thiết bị, chẳng hạn như model thiết bị, tên, tên nhóm và tên vị trí được chỉ định cho thiết bị; cài đặt; cảm biến và dữ liệu cấu hình; lỗi và các bản ghi sự cố; thông tin sử dụng; Thông tin vật tư tiêu hao; Thu thập thông tin về kết nối mạng và thông tin môi trường mạng xung quanh; mã quốc gia di động; nhà điều hành mạng di động; phiên bản của hệ điều hành; địa chỉ IP; IMEI hoặc mã định danh thiết bị khác; và Tên chế độ tự động và Thông tin cấu hình của thiết bị.
Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác về bạn, thiết bị và ứng dụng của bạn và việc bạn sử dụng Lumi Life theo cách mà chúng tôi mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập hoặc nếu có sự đồng ý của bạn.

II. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu được

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu được thông qua Lumi Life:
– Để cung cấp các dịch vụ Lumi Life;
– Để liên kết Tài khoảncủa bạn với các thiết bị, ứng dụng, tính năng hoặc dịch vụ của bên thứ ba tham gia;
– Đối với người dùng đã kích hoạt Dịch vụ tùy chỉnh của Lumi, dữ liệu được thu thập thông qua Lumi Life sẽ được sử dụng cho các mục đích được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư đối với dịch vụ tùy chỉnh của Lumi;
– Để phản hồi các yêu cầu và thắc mắc của bạn;
– Để liên lạc với bạn về Lumi Life;
– Để cung cấp dịch vụ quản lý từ xa cho các lỗi hoặc trục trặc liên quan đến các thiết bị gia đình của Lumi được kết nối với Lumi Life;
– Để cung cấp cho bạn các thông báo, nội dung, cảnh báo, mời chào, khuyến mãi, thông tin tiếp thị, truyền thông và quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Lumi;
– Để vận hành, đánh giá và cải tiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; tăng cường và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ và Lumi Life; quản lý truyền thông; phân tích sản phẩm và dịch vụ, cơ sở khách hàng và Lumi Life; tổng hợp và ẩn danh dữ liệu và thực hiện phân tích dữ liệu; và thực hiện kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác);
– Để chống lại, xác định và ngăn ngừa gian lận và hành vi phạm tội khác, các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý khác; và
– Để tuân thủ và thực thi các yêu cầu pháp lý hiện hành, các tiêu chuẩn của ngành và các chính sách của chúng tôi, bao gồm Thông báo về quyền riêng tư này, Chính sách bảo mật của Lumi và Điều khoản dịch vụ của Lumi Life.
    Thông qua Lumi Life, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các thiết bị đã kết nối theo thời gian và qua các thiết bị, ứng dụng, trang web cũng như tính năng và dịch vụ trực tuyến khác của bên thứ ba.

III. Chia sẻ thông tin

    Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty con, công ty liên kết và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của mình sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin này trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ không dây, cũng như các bên thứ ba điều hành ứng dụng và dịch vụ mà bạn kết nối với Lumi Life. Nếu bạn tạo một Nhóm vị trí Lumi Life, một số thông tin cá nhân bạn chia sẻ với Lumi Life, bao gồm dữ liệu vị trí địa lý của bạn, có thể được chia sẻ với các thành viên Nhóm vị trí của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Lumi Life theo yêu cầu của bạn. Lumi, các công ty con, công ty liên kết và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn (1) nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật hoặc theo thủ tục pháp lý (như lệnh tòa án hoặc trát hầu tòa); (2) theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ, như cơ quan thực thi pháp luật; (3) để chứng minh, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi; (4) khi chúng tôi cho rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc phù hợp để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc các thiệt hại khác hay tổn thất tài chính; (5) liên quan đến việc điều tra hoạt động tình nghi hoặc xác thực là bất hợp pháp; (6) trong trường hợp bán hoặc chuyển nhượng tiềm năng hay thực tế tất cả hoặc một phần kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi (bao gồm trong trường hợp sáp nhập, mua lại, liên doanh, tái tổ chức, bán lại, giải thể hoặc thanh lý); hoặc (7) nếu có sự đồng ý của bạn.

IV. Liên kết tới các thiết bị, ứng dụng và tính năng khác

    Lumi Life có thể cung cấp khả năng kết nối với các thiết bị, ứng dụng và tính năng khác. Các thiết bị, ứng dụng và tính năng này có thể hoạt động độc lập với chúng tôi và có thể có riêng các thông báo về quyền riêng tư hoặc chính sách mà chúng tôi đề nghị bạn xem xét kỹ. Trong phạm vi mà bất kỳ thiết bị, ứng dụng hoặc tính năng nào được liên kết không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, bất kỳ việc sử dụng thiết bị, ứng dụng hoặc tính năng nào, hoặc việc xử lý thông tin riêng tư của nhà điều hành thiết bị, ứng dụng hoặc tính năng.

V. Lựa chọn của bạn

    Chúng tôi cung cấp cho bạn một số lựa chọn liên quan đến những thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu được. Để cập nhật các tùy chọn của bạn, giới hạn các thông tin bạn nhận được từ chúng tôi hoặc gửi yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn trong mục Cách liên hệ với chúng tôi của Thông báo về quyền riêng tư này.

Vui lòng truy cập vào cài đặt trên tài khoản Lumi của bạn để xem các lựa chọn dành riêng cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Lumi Life. Tài khoản của bạn cung cấp các lựa chọn liên quan đến việc chia sẻ một số thông tin với Lumi Life, và tiếp nhận một số thông tin tiếp thị và thông tin về sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi từ Lumi. Bạn cũng có thể cập nhật thông tin cá nhân bạn chia sẻ với Lumi Life thông qua các cài đặt Lumi Life, bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu tài khoản hoặc mã PIN, hồ sơ người dùng, Tên chế độ tự động và thông tin cấu hình của thiết bị, thông tin về vị trí, nhóm và thiết bị.

Nếu bạn đã kích hoạt Dịch vụ tùy chỉnh trên thiết bị của mình, bạn có thể vô hiệu hóa Dịch vụ tùy chỉnh bất cứ lúc nào thông qua cài đặt trên Tài khoảncủa bạn. Nếu bạn làm như vậy, Dịch vụ tùy chỉnh sẽ không sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn nội dung và thông tin được tùy chỉnh. Ngoài ra, nếu bạn vô hiệu hóa tính năng “Quảng cáo tùy chỉnh và Tiếp thị trực tiếp” của Dịch vụ tùy chỉnh, thông tin được Dịch vụ tùy chỉnh thu thập và phân tích có thể không còn được sử dụng để cung cấp cho bạn quảng cáo hướng đối tượng. Xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối cho phép Lumi Life thu thập hoặc chia sẻ một số thông tin nhất định, bạn không thể sử dụng đầy đủ các tính năng có sẵn thông qua Lumi Life.

VI. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

    Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu được thông qua Lumi Life, chống lại sự phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách vô ý, bất hợp pháp hoặc trái phép.

VII. Thông tin cá nhân của trẻ em

    Lumi Life được thiết kế cho đối tượng chung và không hướng tới trẻ em. Lumi Life không cố ý thu thập hoặc xin thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay. Nếu bạn cho rằng trẻ dưới 13 tuổi có thể đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn trong mục Cách liên hệ với chúng tôi của Thông báo về quyền riêng tư này.

VIII. Cập nhật đối với Thông báo về quyền riêng tư này

    Thông báo về quyền riêng tư này có thể được cập nhật theo định kỳ mà không cần thông báo trước để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Lumi Life. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên ứng dụng Lumi Life của chúng tôi để thông báo cho bạn về những thay đổi đáng kể đối với Thông báo về quyền riêng tư này và chỉ rõ ở phần đầu của Thông báo thời điểm cập nhật gần đây nhất.

IX. Cách liên hệ với chúng tôi

    Để cập nhật các tùy chọn, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin của bạn, gửi yêu cầu hoặc thắc mắc về Thông báo về quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ trực tuyến với chúng tôi.
Cách dễ nhất là thông qua phần Liên hệ với chúng tôi qua Website chính thức: www.lumi.vn
Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại:
Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
Địa chỉ : Số 38, đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0105871131
Điện thoại : 0243 540 2343